FAQ

 
 


Over het salaris
Wanneer wordt mijn salaris overgemaakt?
Wat zijn de betalingsmogelijkheden en frequenties voor mijn salaris?
Loonheffingskorting, wat is dat?
Wanneer kies ik voor loonheffingskorting?

Weeklijst
Naar wie moet ik mijn weeklijst sturen?
Hoe moet ik mijn weeklijst invullen?

Over de loonstrook
Wanneer ontvang ik een loonstrook?
Hoe moet ik mijn salarisstrook (‘Loonstrook') lezen?
Waar staat op mijn loonstrook de uitbetaling van mijn reiskosten vermeld?


Over reserveringen
Op de loonstrook staat een rubriek ‘Reserveringen’. Waar zijn deze reserveringen voor?
Wanneer wordt de reservering voor vakantiegeld uitbetaald?
Wat houdt de reservering ‘Kort verzuim’/ bijzonder verlof in?
Waarvoor is de reservering ‘Feestdagen’?
Bouw ik vakantiedagen op?


Over de jaaropgave
Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

Over pensioen
Bouw ik automatisch pensioen op?
Waar vind ik meer informatie over het opbouwen van pensioen?
Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioenrechten als ik een nieuwe baan krijg?


Over wijzigingen doorgeven
Hoe kan ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens doorgeven?

Over ziek en verzekering
Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Ontvang ik loon als ik ziek ben?
Waar vind ik meer informatie over ziek, ziektekostenverzekering?
Moet ik thuisblijven als ik ziek ben?
Wat moet ik doen als ik ziek word in het buitenland?
Wat moet ik doen als ik tijdens mijn ziekte naar het buitenland wil?
Ik ben beter! Wat moet ik doen?
Wanneer en hoeveel ziekengeld krijg ik?
Wat kan ik zelf doen om snel te herstellen?
Ik ben ziek, gaat men dan discreet met mijn gegevens om?

Over een auto van de zaak
Auto van de zaak?
Financiële gevolgen van een auto van de zaak ; bijtelling?
Als u niet meer dan 500 privékilometers rijdt en u wilt geen bijtelling?
Kopie van de verklaring voor uw werkgever?
Geldigheid van de verklaring?


Over de CAO
Val ik onder een CAO?
Welke voordelen biedt de CAO voor Uitzendkrachten mij?


Over voordelen van werken via een bureau
 


Wanneer wordt mijn salaris overgemaakt?
Wanneer jouw weeklijst volledig ingevuld is en ondertekend door een leidinggevende en voor maandagmiddag 17.00 uur bij Carrera Recruitment BV binnengekomen is, dan wordt het salaris op dinsdag of vrijdag op je bankrekening gestort.
 
Weeklijsten ontvangen na maandag 17.00 uur worden op vrijdag verwerkt.
Voor vragen bel met de administratie via (0180) 422585 of stuur een mail aan administratie@carrerarecruitment.nl.

Wat zijn de betalingsmogelijkheden en frequenties voor mijn salaris?
Bij Carrera Recruitment BV kun je kiezen voor wekelijkse of vierwekelijkse salarisbetaling. Je kunt alleen wisselen van betalingsfrequentie aan het begin van een nieuwe vierwekelijkse betaalperiode. We hebben de verloningsperioden hieronder opgesomd maar we kunnen alleen verlonen indien we alle werkbriefjes van de betreffende betaalperiode voor akkoord binnengekregen hebben.
 
De perioden zijn ieder jaar hetzelfde, de week erna wordt op dinsdag en vrijdag de betaling verricht (mits het geen feestdag betreft).
 
Voorbeeld: periode 1, week 1 t/m 4, dinsdag en vrijdag zijn betaaldagen in week 5

Periode 13 = week 49 t/m 52
De verloningsperioden zijn:
Periode 1 = week 1 t/m 4 Periode 8 = week 29 t/m 32      
Periode 2 = week 5 t/m 8 Periode 9 = week 33 t/m 36
Periode 3 = week 9 t/m 12 Periode 10 = week 37 t/m 40
Periode 4 = week 13 t/m 16 Periode 11 = week 41 t/m 44
Periode 5 = week 17 t/m 20 Periode 12 = week 45 t/m 48   
Periode 13 = week 49 t/m 52
Periode 7 = week 25 t/m 28  


Loonheffingskorting, wat is dat?
Als je een uitkering of loon ontvangt, heb je recht op de zogenoemde 'loonheffingskorting'. Door toepassing van deze korting betaal je minder loonheffing (= belasting en premies volksverzekeringen). Voordat je gaat werken, zal je consulent van Carrera Recruitment BV jou vragen of de loonheffingskorting moet worden toegepast.

Wanneer kies ik voor loonheffingskorting?
De loonheffingskorting wordt toegepast bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar je het meest verdient. Je maakt dan volledig gebruik van deze regeling.
De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Als de loonheffingskorting dubbel wordt toegepast, betaal je te weinig belasting. Het verschil zal je later alsnog moeten terugbetalen aan de Belastingdienst.
 
Je kunt er ook voor kiezen om geen loonheffingskorting toe te laten passen. Je betaalt dan mogelijk wel te veel belasting. Aan het eind van het kalenderjaar kun je de Belastingdienst vragen om een teruggaaf van de te veel betaalde belasting.

Naar wie moet ik mijn weeklijst sturen?
Stuur (nadat je direct leidinggevende deze voor akkoord heeft getekend en voorzien van een bedrijfsstempel) het urenbriefje naar:
Per post: Carrera Recruitment BV, Houtzaagmolen 109, 2986 GE Ridderkerk
Per mail: administratie@carrerarecruitment.nl


Hoe moet ik mijn weeklijst invullen?
Klik hier voor een voorbeeld hoe uw weeklijst ingevuld moet worden.

Wanneer ontvang ik een loonstrook?
Per e-mail ontvang je na elke verloning een loonstrook. Heb je geen e-mailadres dan ontvang je eens per week of eens per vier weken de loonstrook per post.
 

Hoe moet ik mijn salarisstrook loonstrook lezen?
Klik hier met de muis voor een voorbeeld van een loonstrook met uitleg. Het leert je hoe je je loonstrook moet lezen en waar wat voor staat.
 

Waar staat op mijn loonstrook de uitbetaling van mijn reiskosten vermeld?
De uitbetaling van de reiskosten staat links op de loonstrook vermeld onder het kopje 'Looncomponenten'.

Op de loonstrook staat een rubriek ‘Reserveringen’. Waar zijn deze reserveringen voor?
Deze reservering wordt gemaakt om vakantiegeld uit te kunnen betalen en financiële compensaties voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim/bijzonder verlof. Carrera Recruitment BV is verplicht deze reserveringen te maken.

Waar bestaan de reserveringen uit:

- vakantiegeld                          : 8 % van gewerkte bruto basissalaris
- vakantiedagen                       : bij een 40-urige werkweek bouw je 24 vakantiedagen per jaar op
- kortverzuim/ bijzonder verlof    : 0,6% van gewerkte basisloon
- feestdagen                            : 2,6% van gewerkte basisloon ter compensatie voor officiële en     
                                               nationale feestdagen

Wanneer wordt de reservering voor vakantiegeld uitbetaald?
Als er een periode is waarin er vijf werkdagen achtereen niet is gewerkt, kan een verzoek tot uitbetaling van het vakantiegeld worden gedaan. Dit verzoek moet dan schriftelijk worden ingediend bij Carrera Recruitment BV. Hierbij moet je aangeven in welke week de reservering moet worden uitbetaald.  In het geval van uitbetaling van vakantie-uren aangeven hoeveel opgebouwde uren (zie Loonstrook) moeten worden uitbetaald.

Wat houdt de reservering ‘Kort verzuim’/bijzonder verlof in?
Door de reservering ‘Kort verzuim/ bijzonder verlof’ kun je je loon aanvullen indien je kort afwezig bent geweest door bijvoorbeeld een bezoek aan de tand- of huisarts.

Waarvoor is de reservering ‘Feestdagen’?
Indien een dag waarop je normaal gesproken zou werken een officiële nationale feestdag is, dan wordt ter compensatie van de gemiste uren het loon aangevuld uit de reservering ‘Feestdagen’.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde reserveringen als ik zelf niet om uitbetaling vraag?
Indien wij langer dan zes weken geen weeklijstje van je hebben ontvangen of wanneer je uit dienst gaat, worden alle reserveringen automatisch uitbetaald. Je hoeft dan geen schriftelijk verzoek bij Carrera Recruitment BV in te dienen.

Bouw ik vakantiedagen op?
Ja, alleen spreken we niet over vakantiedagen maar over vakantie-uren.
Je bouwt bij elke volledig gewerkte week (fulltime 40 uur) vakantie-uren op. Je kunt het loon bij een niet volledig gewerkte week of bij het beëindigen van je dienstverband aanvullen met de opgebouwde vakantie-uren.

Wanneer ontvang ik een jaaropgave?
Carrera Recruitment BV stuurt uiterlijk in de tweede maand van het nieuwe jaar jouw jaaropgave toe.

Bouw ik automatisch pensioen op?
Nee. De uitzendbranche kent een verplicht bedrijfspensioenfonds. Je wordt verplicht deelnemer als je 21 jaar of ouder bent en bij ons 26 weken hebt gewerkt bij één werkgever. Dan ga je deelnemen in de Basisregeling. Indien je al bij een uitzendorganisatie deze zogenaamde referte-eis hebt behaald, zullen wij je deelnemerschap voortzetten. Je dient dan het ‘Overzicht verloningen’ dat je van de uitzendorganisatie hebt gekregen toe te sturen. Carrera Recruitment BV betaalt de pensioenpremie. Je blijft 52 werkweken in de Basisregeling deelnemen.
Hierna volgt de Plusregeling. Je betaalt dan zelf ook een deel van de totale pensioenpremie. De premie wordt wekelijks op het loon ingehouden.

Waar vind ik meer informatie over het opbouwen van pensioen?
Meer uitgebreide informatie over de pensioenregeling voor uitzendkrachten vindt u op www.stippensioen.nl.
 

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioenrechten als ik een nieuwe baan krijg?
Als je een nieuwe baan krijgt via een ander uitzendbureau of bij een andere werkgever dan wordt de pensioenopbouw via Carrera Recruitment BV stopgezet. Je kunt de rechten die je hebt opgebouwd dan door waardeoverdracht onderbrengen bij het pensioenfonds van de nieuwe werkgever. Meer informatie kun je lezen op www.stippensioen.nl.
 

Hoe kan ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens doorgeven?
Indien persoonlijke gegevens zoals huisadres, IBAN bankrekeningnummer of de wijze waarop het loon uitbetaald moet worden veranderd, bel dan met de administratie van Carrera Recruitment BV via 0180 - 422585. Deze wijzigingen dienen ook altijd schriftelijk doorgegeven te worden. Een mail volstaat maar wel mét handtekening.
Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Indien je ziek bent, dien je je persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en aan de administratie van Carrera Recruitment BV. Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt je dit aan de administratie van Carrera Recruitment BV en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden. Een ziekmelding door een ander wordt niet geaccepteerd, tenzij er een goede reden voor is. Tevens vind je een uitgebreide toelichting in het contract onder hoofdstuk 2. De uiteindelijke ziekmelding wordt verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte. 

Ontvang ik loon als ik ziek ben?
Ben je werkzaam in fase 1 en 2 (minder dan 78 weken werkzaam via Carrera bij de opdrachtgever) dan heb je twee wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Indien je werkzaam bent in fase 3 of 4 dan heb je tevens twee wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Dit is in overeenstemming met de bepaling in de CAO van de NBBU. Ter compensatie van de eerste twee ziektedagen, die voor eigen rekening zijn, ontvang je voor ieder gewerkt uur een toeslag op het bruto uurloon. Dit is de zogenaamde wachtdagcompensatie (carens). Voor verdere uitleg over het ziekteloon verwijzen we je naar het onderwerp 'Wanneer en hoeveel ziektegeld krijg ik'.

Waar vind ik meer informatie over ziek, ziektekostenverzekering?
Het is jouw verantwoordelijkheid zelf een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Carrera Recruitment BV draagt zorg voor de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage en de wettelijke inkomensafhankelijke werknemersinhouding op het loon en de uiteindelijke afdracht hiervan aan het UWV/Belastingdienst. Het kan zijn dat je recht hebt op zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Zorgtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst en via http://www.toeslagen.nl.
 

Moet ik thuisblijven als ik ziek ben?
Een van de medewerkers van Acture zal contact met je zoeken, in de vorm van een telefoongesprek of een huisbezoek. Ook kun je een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts waarvoor je beschikbaar dient te zijn. Je bent verplicht om, totdat het eerste contact met Acture heeft plaatsgevonden, tussen 08.00 en 18.00 uur thuis te blijven om dit contact en/of bezoek mogelijk te maken. Acture kan je verplichten om nadat het eerste contact heeft plaatsgevonden nog uiterlijk twee weken thuis te blijven. Deze verplichting geldt dan tot 10.00 uur 's ochtends en tussen 12.00 uur en 14.30 uur 's middags. Als je op een ander adres verblijft, dien je dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van Acture. Slechts in overleg met de casemanager van Acture kun je toestemming krijgen om op bepaalde uren jouw (verpleeg)adres te verlaten. Wanneer je niet bereikbaar bent, kom je niet in aanmerking voor toekenning ziektegeld.

Wat moet ik doen als ik ziek word in het buitenland?
Indien je tijdens jouw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden minimaal dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. Je dient je ziek te melden bij de organisatie waarvoor je werkt én aan de administratie van Carrera Recruitment BV  conform de bovenstaande procedure van ziekmelding. De ziekmelding wordt eerst verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte. Je houdt je beschikbaar voor contact zowel telefonisch als persoonlijk. Bij thuiskomst meldt je je direct bij de casemanager van Acture. In toevoeging daarop worden vakantiedagen niet vergoed tenzij er sprake is van opname in een ziekenhuis of verpleeginrichting. Indien bovenstaande afspraken niet worden nagekomen vervalt ieder recht op een claim Ziektewet. Alle medische informatie over jouw arbeidsongeschiktheid moet je bewaren en geven als daar om wordt gevraagd.
 

Wat moet ik doen als ik tijdens mijn ziekte naar het buitenland wil?
Wanneer je een Ziektewetuitkering geniet mag je op vakantie gaan, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet:
- de vakantie mag jouw herstel en/of re-integratie niet in de weg staan;
- je dient je ook tijdens je vakantie onveranderd te houden aan de gemaakte afspraken in jouw (bijgestelde) plan van aanpak;
- je hebt jouw vakantie en verblijfadres tijdig aan jouw Casemanager doorgegeven.
Geef je vakantieplannen tijdig door; hoe eerder, hoe beter. Maar in ieder geval uiterlijk 2 weken voor jouw vertrek. Jouw Casemanager beoordeelt in overleg met de bedrijfsarts en/of jouw re-integratie- begeleider of jouw vakantie aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Als je in Nederland op vakantie gaat, en je blijft voldoen aan jouw  re-integratieplicht, dien je uiterlijk 48 uur van tevoren jouw verblijfadres door te geven aan jouw Casemanager.
Acture controleert of je je aan de plichten houdt. Ga je op vakantie en geef je dat niet of te laat aan Acture door? Dan heeft dat gevolgen voor de hoogte en/of duur van jouw Ziektewetuitkering.

Ik ben beter! Wat moet ik doen?
Zodra je weer beter bent, dien je dit direct te melden bij Carrera Recruitment BV. Je hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat je gedeeltelijk jouw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die je dan nog claimt op de Ziektewet, dien je je te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

Wanneer en hoeveel ziekengeld krijg ik?
Minimaal vier weken na ontvangst van jouw ziekmelding zal Acture wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor het ziekengeld, moet je direct melden bij het UWV. Hou je je niet aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor het ziekengeld. De hoogte van het ziekengeld is gebaseerd op het  gemiddelde dagloon dat je hebt verdiend bij jouw laatste werkgever, tot maximaal 1 jaar voorafgaand aan de ziekmelding. Jouw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV of uit de loonadministratie van jouw ex-werkgever. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor jouw ziekengeld, dienen direct door jou gemeld te worden bij de casemanager van Acture. Indien je je niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor jouw ziekengeld.  Na 104 weken ziektewet kom je in aanmerking voor een eventuele WAO-uitkering.

Wat kan ik zelf doen om snel te herstellen?
Als je ziek bent, moet je alles in het werk stellen om weer gezond te worden zodat je snel weer het werk kunt hervatten. Overige activiteiten mogen jouw genezing niet in de weg staan.

Ik ben ziek, gaat men dan discreet met mijn gegevens om?
Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met je overlegd te hebben. Al datgene wat hierboven staat is onderworpen aan de reglementen voor naleving Ziektewet zoals omschreven in de Wet Controlevoorschriften Ziektewet 2010.

Een auto van de zaak?
Indien je via Carrera Recruitment of één van haar opdrachtgevers de beschikking krijgt over een auto van de zaak, zal er een autocontract getekend worden waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen.

Voor beide situaties geldt in ieder geval het volgende:

  • De auto mag niet voor privé doeleinden worden benut.
  • Schade, welke het gevolg is van niet behoorlijk gebruik en/of onderhoud en waarvooropdrachtgever aansprakelijk is/wordt gesteld, zal op jou worden verhaald. Hieronder wordt ook verstaan schade aan het interieur.
  • Het rijden onder invloed van alcoholische drank of enig ander bedwelmend middel, zoalshet gebruik van medicamenten welke uitdrukkelijk de rijvaardigheid beïnvloeden, is verboden.
  • Verkeersovertredingen en boetes komen geheel voor rekening van de werknemer.

Financiële gevolgen van een auto van de zaak ; bijtelling?
Wanneer je een auto via Carrera verkrijgt dan geldt de 'regeling privégebruik auto van de werkgever'. Dat betekent dat we een bedrag bij jouw loon moet tellen, omdat je voordeel hebt van dit privégebruik. Het bedrag dat bij jouw loon wordt geteld, is de zogenoemde bijtelling. De bijtelling is meestal 25% van de catalogusprijs van de auto maar hoeveel de bijtelling precies is, hangt af van het moment waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven voor de auto. 

 

Als u niet meer dan 500 privékilometers rijdt en u wilt geen bijtelling?
Rijdt u ,met de auto van Carrera Recruitment of één van haar opdrachtgevers, op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers?
Dan hoeven we niets bij het loon te tellen mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet wel overtuigend kunnen bewijzen dat je niet meer dan 500 privékilometers rijdt.
  • Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers.
  • Je moet een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst aanvragen.
  • Daarvoor gebruik je het aanvraagformulier 'Verklaring geen privégebruik auto' dat je kunt downloaden op de website van de Belastingdienst.

Als u het formulier hebt ingevuld, stuurt u het naar:
Belastingdienst/Centrale invoer
Postbus 2538
6401 DA HEERLEN
 

Let op!
Alleen u kunt de 'Verklaring geen privégebruik auto' aanvragen. Carrera Recruitment kan de verklaring niet aanvragen.

 

Kopie van de verklaring voor uw werkgever?
Als je de 'Verklaring geen privégebruik auto' hebt ontvangen, geef je een kopie aan Carrera Recruitment. Wij zullen met deze verklaring de bijtelling vanaf dat moment achterwege laten. Dit mag alleen als je op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met de auto rijdt. We mogen de bijtelling niet met terugwerkende kracht achterwege laten over loontijdvakken waarover je het loon al hebt gekregen.
 
Voorbeeld
Je ontvangt je salaris per week of per 4 weken. Carrera Recruitment heeft het salaris van week 3 betaald. In week 4 geef je een kopie van de 'Verklaring geen privégebruik auto' aan Carrera Recruitment. We zullen dan met ingang van week 4 de bijtelling voor het eerst achterwege laten bij de betaling van het salaris van week 4.

 

Geldigheid van de verklaring?
De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig. Je krijgt ieder jaar een brief van de Belastingdienst waarin staat dat je moet nagaan of de situatie waarvoor de verklaring is afgegeven, gewijzigd is.

Let op!
Als de situatie niet gewijzigd is, hoef je niets te doen. Als de situatie wel gewijzigd is, dan moet je deze wijziging doorgeven.

Val ik onder een CAO?
Ja, medewerkers van Carrera Recruitment BV vallen onder de NBBU CAO Uitzendkrachten. De NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen. Zij behartigt de belangen van ruim 700 uitzendondernemingen, vooral in het segment van het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de uitzendbranche. De huidige CAO heeft een looptijd van 1 juni 2014 t/m 31 mei 2019
Zie hiervoor ook de website www.nbbu.nl of klik hier voor een verkorte versie van de huidige CAO.

Welke voordelen biedt de CAO voor Uitzendkrachten mij?
De CAO voor Uitzendkrachten biedt uitzendkrachten onder andere een opbouw van zijn rechtspositie en een gelijke beloning conform de gelijke werknemer in de gelijke functie bij de opdrachtgever.

Welke voordelen biedt de CAO voor Uitzendkrachten mij?
De CAO voor Uitzendkrachten biedt uitzendkrachten onder andere een opbouw van hun rechtspositie en een gelijke beloning conform de gelijke werknemer in de gelijke functie bij de opdrachtgever.

Meer informatie nodig?
Heb je nog meer vragen of informatie nodig over zaken die je niet in deze lijst terug kunt vinden?
Bel dan Carrera Recruitment BV via  0180 - 422585 of stuur een mail naar administratie@carrerarecruitment.nl.
Ons postadres is: Carrera Recruitment BV, Houtzaagmolen 109, 2986 GE Ridderkerk.

 

 
 
Specialisme
 
Volg ons op
Facebook
Twitter
Linkedin
 
 
Contact Informatie
Houtzaagmolen 109
2986 GE Ridderkerk
0180 - 422585
info@carrerarecruitment.nl
 
 
Copyright © 2013 Carrera Recruitment BV. All rights reserved. Made by Smart FMS
SitemapDownloadsAlgemene voorwaardenDisclaimer